Organisatie

Stichting Proominent

De Sprong is één van de 11 openbare scholen in de Gemeente Ede. Al deze scholen hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Proominent. Deze stichting ondersteunt de scholen met centrale diensten op het gebied van organisatie, personeelszaken, beleid en het contact met overheid en politiek. 

Het Team

Het vaste team van De Sprong bestaat dit schooljaar uit 7 personen. Daarnaast is er een leerkracht Godsdienstonderwijs, een leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs en een leerkracht Engels.

Ouderraad (OR)

Leden van de Ouderraad zetten zich extra in voor allerlei activiteiten zoals schoolreisjes, sportdagen en festiviteiten rond feestdagen. De raad werkt met werkgroepen waarbij een groepje ouders en/of leerkrachten een plan opzet. Nadat het plan binnen het schoolteam besproken is wordt het door de werkgroep (al dan niet aangevuld met andere ouders) uitgevoerd. De leden van de OR staan open voor ideeën en klachten van ouders. De OR int en beheert de ouderbijdrage en schoolreis- en schoolkampgelden. Op de algemene ouderavond wordt hierover verantwoording afgelegd. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Op de algemene ouderavond worden de leden van de OR gekozen door de ouders.

Deelname aan de OR biedt u de kans om op een andere manier met de school van uw kind bezig te zijn. Als lid van de Ouderraad kunt u meedenken over en meedoen aan allerlei activiteiten. Loopt u gerust eens binnen voor meer informatie of mail Ouderraad@obsdesprong.nl.

Klik hier voor de notulen van de OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De inspraak en de medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld in de Wet op de Medezeggenschapsraad. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen. In de vergaderingen van de MR wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Sprong: beleidsplannen, aanstellingen van personeel, besteding van de gelden, huisvesting, vakantierooster enz. De directeur heeft een adviserende rol. De MR heeft een indirecte relatie met het bevoegd gezag. In onze situatie is dat de bestuurscommissie openbaar onderwijs.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft een rechtstreekse relatie met het bestuur. Iedere MR van de openbare basisscholen van de Stichting Proominent is vertegenwoordigd door twee leden (uit de oudergeleding en uit de personeelsgeleding) in de GMR. Voor De Sprong zijn dit Claudia Kirk en Sander Laurens. Over een aantal zaken wordt de MR/GMR in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen aan het bestuur van Stichting Proominent. De vergaderingen zijn openbaar, en de notulen kunt u vinden in onze school in de map MR. U kunt de MR bereiken via MR@obsdesprong.nl.

Ieder jaar treedt een deel van deze raad af en zijn er verkiezingen. Binnen de MR zijn de gekozen ouders de vertegenwoordigers van alle ouders. Drie ouders en drie personeelsleden vormen samen de MR, te weten:

Namens de ouders/verzorgers:
Jeanet Hoving, voorzitter
Monique du Pau, secretaris
Suzanne Meuz, lid

Namens het team:

Nelleke Wallenburg, lid
Sander Laurens, lid
Hans van der Zon, adviseur

 

Reacties zijn afgesloten.